Palvelut

Perheoikeus

Perheeseen liittyvät juridiset asiat on tärkeä hoitaa siten, että perheessä tiedetään miten taloudelliset suhteet lain mukaan toimivat. Avioliitolla on aina ollut merkityksensä tunnesiteen ohella liittona joka määrittää taloudellisia suhteita. Omistusta, perimystä ja varallisuuden jakoa eron sattuessa säännellään laissa.

Avoliittojen yleistyminen on vaatinut lainsäätäjältä toimia määrittää myös avopuolisoiden ja heidän lastensa asemaa.

Nykyisin perheitä on monenlaisia, mutta tärkeää on, että perheen muodostavat tiedostavat asemansa ja tilanteensa silloinkin kun kumppani kuolee tai suhde päättyy.

Saat meiltä avun kaikkiin perhe-ja perintöoikeudellisiin lakiasioihin.
Avustamme avoliittoon, avioliittoon ja eroon sekä puolison kuolemaan liittyvissä kysymyksissä.

Ikääntyvät ihmiset ovat merkittävä ryhmä väestöstä. Elämää on ehdottomasti eläkkeelläkin ja kyky hoitaa asioita itsenäisesti säilyy monilla koko elämän ajan. Fyysinen tai henkinenkin kunto saattaa kuitenkin myöhemmin heiketä, joten on hyvä miettiä hyvissä ajoin miten omat asiat haluaa tuolloin järjestettävän. Sama koskee nuoriakin ihmisiä. Hyvät ohjeet ja toiveet läheisille ovat hyvä perintö.

Laadimme kaikki perheoikeudelliset asiakirjat kuten avioehdot, testamentit ja edunvalvontavaltakirjat.
 • avioehtosopimukset
 • omaisuuden ositus avioerotilanteessa
 • avoliittoon liittyvät kysymykset

 • yhteis- ja yksinhuoltajuuteen liittyvät kysymykset
 • elatusvelvollisuus
 • tapaamisoikeudet

Vanhempien erotessa tai perheen ollessa jo alun perin yhden vanhemman perhe lasten asema ja tapaaminen sekä vanhempien velvollisuus taloudellisesti osallistua lasten kuluihin on hyvä selvittää riittävän selkeästi. Avustamme sopimusten solmimisessa, oikeudenkäynnissä sekä neuvotteluissa.

 • kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Avustamme adoptioihin liittyvissä kysymyksissä sekä mahdollisissa kiistatilanteissa jotka liittyvät eri maissa asuvien vanhempien lapsiaan koskeviin järjestelyihin.

 • ikääntyneiden asioista huolehtiminen
 • edunvalvontavaltuutukset

Perintö ja jäämistö

 • perunkirjoitus
 • pesänselvitys
 • pesänjako
 • omaisuuden realisointi
 • testamentit

Perinnön jakaminen ja omaisuuden arviointi oikein on paitsi taloudellinen toimitus myös hyvin yksityinen ja tunnearvoja sisältävä tehtävä. Ositukseen tai perimykseen ei ammattilainen saa koskaan suhtautua ilman tämän muistamista.

Hyvä jakotoimitus katsoo myös tulevaisuuteen. Jaossa on varallisuutta, rahaa, esineitä ja muistoja. Varallisuus jaetaan toimituksessa arvoina, muistoista on hyvä pyrkiä sopimaan.

Toimeksiantojen yhteydessä, asiakkaan niin toivoessa otamme huomioon myös jäämistösuunnittelun näkökulman.

Omaisuuden jako suoritetaan lopulta osapuolten välillä ja pesä ja sen varallisuus ositettaan, erotellaan tai realisoidaan.

Toimimme avustajana tai pesänjakajana osituksissa ja tarvittaessa tarjoamme palveluna omaisuuden realisoinnin jaon helpottamiseksi pesän osakkaiden niin toivoessa.

Testamentin laatimista koskee sama ajattelu kuin edunvalvontavaltuutusta omasta hoidosta tai varojen käytöstä. Vanha termi jälkisäädös on varsin kuvaava. Säädetään omasta tahdosta jälkeen eläville siitä miten perintö jaetaan mikäli lakisääteisestä järjestyksestä halutaan poiketa.

Hyvä testamentti jää elämään.

Oikeudenkäynnit

 • avustaminen yleisissä tuomioistuimissa sekä hallinto- ja työtuomioistuimissa

Avustamme asiakkaitamme kaikkien riita-asioiden hoitamisessa. Tarvittaessa haemme asioiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin oikeusturvapäätöksen asiakkaan mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta.

Rikosasiat

 • avustaminen esitutkinnassa
 • avustaminen oikeudenkäynnissä
 • ulkomaalaislakiin liittyvät kuulemiset
Avustaminen rikosasioissa alkaa yleensä jo esitutkinnassa. Valvomme, että poliisitutkinta on asianmukaista ja riittävää. Oikeudenkäynnissä varmistamme sen, että asian kannalta tarpeellinen selvitys tulee tuomioistuimessa esitetyksi.

Oikeudenmukaisen ratkaisun kannalta näiden edellytysten täyttyminen on olennaista.

Myös rikoksen uhrin kannattaa harkita avustajan käyttämistä. Turvaamme sen, että mahdolliset korvaukset joihin on oikeutus tulevat vaadituiksi.

Työoikeus

 • ennakoiva riidan ratkaisu työnantajan ja henkilöstön välillä
 • yritysjärjestelyt
 • työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät erimielisyydet

Työoikeus ja viranhaltijalainsäädäntö ovat erityislakeja joihin perehtyminen vaatii hyvää kokemusta ja ymmärrystä työelämästä käytännössä.

Meillä on hyvin pitkä kokemus työ- ja virkasuhdelainsäädännöstä. Avustamme näissä erityisosaamista edellyttävissä kysymyksissä yrityskaupoissa, henkilöstön sopeuttamistarpeissa sekä yksittäisissä riita-asioissa.

Kiinteistöt, osakeomistukset ja vuokraus

 • avustaminen kiinteistötoimituksissa sekä osakehuoneistojen kaupoissa
 • kauppakirjojen laatiminen ja asianmukaisten rasitemerkintöjen hoitaminen
 • vuokrasopimusten laatiminen

Avustamme kiinteistön hankkimiseen, myymiseen, rasitteiden purkamiseen tai perustamisen liittyvissä kysymyksissä.

Laadimme myös kauppakirjat osakehuoneistojen osalta.

Hoidamme sekä kiinteän omaisuuden että osakehuoneistojen vuokraukseen liittyvät asiakirjat ja vakuusjärjestelyt.

Yhtiöiden ja julkisyhteisöjen edustaminen

 • työsuhdeasiat
 • virkasuhteeseen liittyvät asiat
 • konsultointi hallintomenettelylain noudattamisessa
 • hallitustyöskentely
 • konkurssit
 • yritysjärjestelyt

Yhtiöiden, taloyhtiöiden sekä julkisoikeudellisen yhteisöjen tarve ammattimaiseen apuun hallitustyöskentelyssä on monimutkaistuvien säännösten vuoksi lisääntynyt voimakkaasti.

Tarjoamme asiakkaillemme pitkän, kiinteistövarallisuuden hoitoon pohjaavan kattavan kokemuksemme avustaaksemme näissä tehtävissä.